Vedtægter

Vedtægter

§1. Foreningens navn

Danmarks Veteraner, lokalforening Kvindelige Veteraner.

§2. Hjemsted

Foreningens adresse er den til enhver tid siddende forkvindes/formands.

§3. Formål

Det er foreningens formål:

  1. at samle hjemsendt og tjenstgørende personel, der har været udsendt af Danmark til fredsstøttende/fredsskabende og humanitære missioner, for derigennem at styrke og knytte de kammeratlige bånd blandt medlemmerne.
  2. at medvirke til oplysning om de aktiviteter dansk personel deltager og har deltaget i.
  3. at hædre veteraner – herunder afdøde – på værdig vis.
  4. at deltage i markeringen af særlige begivenheder såvel på landsplan som lokalt.
  5. at forvalte de midler der stilles til lokalforeningens rådighed gennem Veteranstøtten eller på anden måde at hjælpe veteraner, som efter hjemkomst fra international tjeneste har behov herfor.
  6. at danne ramme for et fællesskab blandt kvindelige veteraner og arbejde for at skabe synlighed omkring kvindelige veteraners vilkår og trivsel under og efter udsendelse.
  7. at sikre kvindelige potentielle veteraners vilkår og trivsel.
§3. stk. 2. Understøttelse af formål

Alt overskud fra salg via foreningens webshop eller fysisk salg ved arrangementer går til at understøtte foreningens formål.

§4. Medlemmer
  1. Enhver, der opfylder regeringens kriterier for betegnelsen ”veteran” og har modtaget en officiel medalje eller et officielt veterankort for deltagelse i en international operation, kan optages som medlem i foreningen.
  2. Enhver, som ønsker at arbejde for foreningens formål kan optages som støttemedlem.
  3. Medlemmer og støttemedlemmer har samme forpligtelser og rettigheder i lokalforeningen Kvindelige veteraner.
  4. Støttemedlemmer har ingen forpligtelser eller rettigheder i landsforeningen Danmarks veteraners anliggende.
§5. Eksklusion
  1. Bestyrelsen i lokalforeningen Kvindelige veteraner kan ekskludere et medlem eller et støttemedlem såfremt medlemmet ikke overholder foreningens vedtægter, eller i øvrigt skader foreningen eller veteransagen. Det ekskluderede medlem eller støttemedlem kan skriftligt begære eksklusionen behandlet på førstkommende ordinære generalforsamling i lokalforening Kvindelige Veteraner.
  2. Såfremt en ansøger skønnes at ville skade foreningens omdømme og tarv, kan ansøgningen afvises efter koordination mellem hovedbestyrelse, kartoteksfører i landsforeningen Danmarks veteraner og den berørte lokalforening.
§6. Kontingent
  1. Foreningskontingentet opkræves af landsforeningen. Repræsentantskabet træffer på det årlige repræsentantskabsmøde beslutning om kontingentets størrelse.  En andel af det årlige kontingentet pr. medlem tilgår lokalforeningen.
  2. Medlemskontingentet opkræves helårligt med forfaldsdato den 01. januar.
  3. Nye medlemmer og støttemedlemmer er kontingentfrie i indmeldelsesåret.
  4. Manglende betaling af kontingent medfører sletning af medlemskab og nulstilling af anciennitet.
  5. Foreningen er ikke forpligtiget til at rykke for manglende betaling.
  6. Adresseændring skal meddeles landskartoteksføreren, hvis adresse står i medlemsbladet.
  7. Kontingentet indeholder betaling for medlemsbladet ”BARETTEN”, som udgives af landsforeningen.
§7. Generelforsamling
  1. Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
  2. Generalforsamlingen finder sted hvert år primo juni.
  3. Generalforsamling indkaldes via mail og på foreningens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.
  4. Ethvert medlem og støtte medlem, der ikke er i restance, har stemmeret ved generalforsamlingen.
  5. Medlemmer og støtte-medlemmer, der ikke er optaget som medlem eller støttemedlem forud for indkaldelsen til den pågældende generalforsamling har ikke stemmeret.
  6. Afstemninger foregår ved håndsoprækning.
  7. Såfremt et flertal af fremmødte medlemmer forlanger det, skal afstemningen ske skriftligt og afstemning herom sker ved håndsoprækning.
  8. Ved overdragelse af fuldmagt har fuldmagtsindehaveren den fulde råderet over stemmen. Det tilstedeværende medlem eller støttemedlem kan kun råde over én fuldmagt.
§8. Dagsorden for generelforsamling
  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Valg af to stemmetællere.
  4. Forkvinden/formandens beretning til godkendelse.
  5. Kassererens beretning til godkendelse.
  6. Valg til bestyrelse – alle valg foregår ved håndsoprækning, dog kan ethvert medlem anmode om skriftlig afstemning. Bestyrelsen konstituerer sig selv. Bestyrelsen vælges for en 1 årig periode.
  7. Valg af revisor. Revisor vælges for 1 år.
  8. Indkomne forslag. Vedtægtsændringer kan kun vedtages med et 2/3 flertal af foreningens samlede antal tilstedeværende medlemmer.
  9. Evt.

Bestyrelsen består af:

  • Forkvinde/formand
  • Næstforkvinde/næstformand
  • Kasserer/bestyrelsesmedlem
  • 4 bestyrelsesmedlemmer
  • 2 suppleanter, disse kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmere
§9. Tegningsregel

Danmarks Veteraner, lokalforening Kvindelige Veteraner tegnes af forkvinden/formanden og kassereren.

§10. Ekstraordinær generelforsamling

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel. Såfremt mere end halvdelen af medlemmerne eller støttemedlemmerne skriftligt kræver det, med angivelse af begrundelse herfor, skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling inden for 60 dage efter modtagelse.

§11. Foreningens opløsning eller løsrivelse
  1. Danmarks Veteraner, lokalforening Kvindelige Veteraner kan opløses hvis et flertal på to, hinanden følgende, generalforsamlinger-ekstraordinære eller ordinære – måtte ønske dette. I tilfældet af opløsning tilfalder alle aktiver anden almennyttig forening eller initiativ med lignende formål, udvalgt af Kvindelige Veteraners bestyrelse.
  2. Danmarks Veteraner, lokalforening Kvindelige Veteraner kan løsrive sig fra landsforeningen Danmarks Veteraner hvis et flertal på to, hinanden følgende, generalforsamlinger-ekstraordinære eller ordinære – måtte ønske dette. I tilfældet af løsrivelse tilfalder alle aktiver anden forening Kvindelige Veteraner.

Referat af tidligere Generalforsamlinger

170611-Kvindelige-Veteraner-Stiftende-Generalforsamling

180114-Kvindelige-Veteraner-Ekstraordinær-Generalforsamling

180610-Kvindelige-Veteraner-Generalforsamling

190601-Kvindelige-Veteraner-Generalforsamling

200607-Kvindelige-Veteraner-Virtuel-Generalforsamling

210614-Kvindelige-Veteraner-Virtuel-Generalforsamling

220612-Kvindelige-Veteraner-Hybrid-Generalforsamling

Referat for Kvindelige Veteraners Generalforsamling 2023

 

Se mere info her

%d bloggers like this: